Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

www.leginity.sk

v súlade s § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uzatvorenej medzi:

Kupujúcim:

Meno a priezvisko*: ……………………………………………

Ulica a číslo*: …………………………………………………….

Mesto*: ……………………………………………………………..

PSČ*: ………………………………………………………………..

Telefón: ……………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………….

A

Predávajúcim:

LEGINITY, s.r.o.

Škultétyho 472/10 036 01 Martin

IČO: 53 104 650

DIČ: 2121265905

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 74944/L

Email: info@leginity.sk

Tel: +421 915 047 868, +421 915 633 779

Číslo účtu: 2949085919/1100 | Tatra banka, a. s.

IBAN: SK57 1100 0000 0029 4908 5919 | SWIFT: TATRSKBX

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tovar:

Názov (vyplniť podľa dodacieho listu/faktúry): ……………………………..,

zakúpený prostredníctvom webovej stránky www.leginity.sk .

Číslo objednávky: ……………………………………………………………………….

Objednávka zo dňa: …………………………………………………………………….

Číslo faktúry: ……………………………………………………………………………..

Tovar doručený dňa: ……………………………………………………………………

Predmetom odstúpenia od zmluvy je všetok fakturovaný tovar  / len určitá časť tovarov. (Nehodiace sa preškrtnúť.)

Názvy časti tovarov a počet ich kusov, v ktorej odstupujete od zmluvy:

(Vyplniť len v prípade odstúpenia od zmluvy len  v určitej časti tovarov.)

•  ……………………………………………………..

•  ……………………………………………………..

•  ……………………………………………………..      

Ak tovar nie je súčasťou zásielky s odstúpením od zmluvy, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy až do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tohto tovaru. Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s povinnosťou zaslať tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

V …………………. dňa …………………..                                       …………………………………………..

                                                                                                                    Podpis

Poznámky predávajúceho:

Doručenie odstúpenia od zmluvy: …………..

Doručenie tovaru dňa ……………………………

Dátum vrátenia kúpnej ceny ………………….